ARTIKEL 1 ALGEMEEN
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, leveranties. Overeenkomsten, uitvoering, en overige verbintenissen voor zover tussen partijen niet nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, welke direct of indirect verband houden met de werkzaamheden en andere ondernemingsactiviteiten van Party Service Maasbree, hierna te noemen de verhuurder. De wederpartij wordt aangeduid als huurder.
2. Indien huurder eveneens algemene voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing indien en voor zover deze op enigerlei wijze strijdig zijn met de voorwaarden van Party Service Maasbree belemmeren of verhinderen.

ARTIKEL 2 OFFERTES EN BESTELLINGEN
1. Alle prijzen- en prijsopgaven, voorkomende in door Party Service Maasbree prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen en aanbiedingen, alsmede alle door Party Service Maasbree uitgebrachte offertes, hebben, tenzij uit geschrift anders blijkt, steeds geldt een geldigheidsduur van ten hoogte 30 dagen.
2. Alle offertes, aanbiedingen en orderbevestigingen zijn gebaseerd op gegevens waarover Party Service Maasbree beschikt ten tijde van het uitbrengen daarvan. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Party Service Maasbree zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offertes, aanbiedingen of orderbevestigingen, dan is Party Service Maasbree bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de verbintenis/overeenkomst danwel prijzen aan te passen, een en ander onverminderd hetgeen in artikel 1 lid 1 en in artikel 4 lid 2 is bepaald.
3. De kosten welke Party Service Maasbree maakt indien huurder een specifieke en schriftelijke offerte verlangt, dienen door huurder naar redelijkheid aan Party Service Maasbree te worden vergoed, indien de offerte niet leidt tot (een) verder overeenkomst(en) tussen huurder en Party Service Maasbree. 4. Party Service Maasbree is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling te vragen. Voor alle producten geldt een maximum aanbetalingspercentage van 25%. In het geval van een overeenkomst met een zakelijke afnemer (niet consument) mag altijd een aanbetaling gevraagd worden en geldt geen maximum percentage.

ARTIKEL 3 LEVERINGSTERMIJNEN EN –VOORWAARDEN
1. Leveringstermijnen en –levervoorwaarden door Party Service Maasbree genoemd, zijn onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel, vrijblijvend.
2. Overschrijding van leveringstermijnen door Party Service Maasbree geeft huurder geen enkel recht tot ontbinding, schadevergoeding of opschorting van zijn verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens Party Service Maasbree, behoudens het in lid 3 bepaalde.
3. Indien de door Party Service Maasbree genoemde leveringstijdstippen met meer dan 2 uur worden overschreden en de oorzaak van deze overschrijding niet het gevolg is van overmacht aan de zijde van Party Service Maasbree, dan heeft de huurder het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter het recht enige schadevergoeding te eisen of andere verplichtingen jegens Party Service Maasbree op te schorten of zich te beroepen op schuldverrekening.
4. Alle leveringen vinden plaats ter vestigingsplaats van huurder, tenzij partijen anders overeengekomen zijn.
5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden door een oorzaak welke niet te wijten is aan, noch voor rekening komt van Party Service Maasbree, dan is Party Service Maasbree gerechtigd de daaruit voor hem ontstane schade op huurder te verhalen, welke schade wordt gesteld op tenminste 20% van de waarde van de door huurder te leveren prestatie.
6. Onverminderd het bepaalde omtrent overmacht, alsmede hetgeen in artikel 3 lid 3 is bepaald. Is aan een eventuele verplichting van Party Service Maasbree tot schadevergoeding indien niet, niet tijdig of niet volledig wordt geleverd geheel voldaan indien alsnog wordt geleverd binnen 2 uur na de afgesproken levertijd.

ARTIKEL 4 PRIJZEN
1. Alle door Party Service Maasbree gehanteerde prijzen luiden in euro’s.
2. Prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde conform en onverminderd hetgeen in artikel 1 is bepaald door Party Service Maasbree worden aangepast.

ARTIKEL 5 VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER
1. Huurder dient de goederen bij in ontvangstneming te controleren. Bij het constateren van manco’s, gebreken of andere klachten dient de huurder direct contact op te nemen met Party Service Maasbree. Het gebruik van de goederen heft het recht om achteraf te reclameren.
2. De huurder is gedurende de gehele huurperiode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen.
3. Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich houden en in overeenstemming met de bestemming gebruiken.
4. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Party Service Maasbree aan een ander onder te verhuren, weder te verhuren of anderszins in gebruik te geven.
5. Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde aan te brengen.

ARTIKEL 6 PARTYGOEDEREN
1. Zodra Party Service Maasbree de gehuurde goederen heeft terugontvangen, worden deze goederen gecontroleerd en –indien mogelijk- in aanwezigheid van de huurder geteld. De telling door Party Service Maasbree is bindend.
2. De huurder is tijdens de huurperiode en zolang hij de goederen onder zich heeft aansprakelijk voor verlies, breuk van en elke kwaliteitsvermindering aan de goederen, door welke oorzaak dan ook. In deze gevallen blijft de huurprijs verschuldigd, daarnaast wordt de vervangingswaarde van verlies en beschadiging van en aan goederen aan de huurder in rekening gebracht.
3. Tapinstallaties, koelkasten, tafels, stoelen, koffieapparatuur en glazen dienen schoongemaakt te worden geretourneerd.

ARTIKEL 7 WEERSINVLOEDEN
1. Party Service Maasbree behoudt zich het recht voor om bij slechte klimatologische omstandigheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Party Service Maasbree, de huurovereenkomst te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om de schadevergoeding of enige andere vergoeding te vorderen.

ATIKEL 8 SCHADE EN SCHADEVERGOEDING
1. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Party Service Maasbree.
2. De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk of op het enigerlei wijze onbruikbaar worden van de gehuurde goederen en zal de gehuurde goederen tegen nieuwwaarde dienen te vergoeden. Indien schade aan goederen is geconstateerd, zal de schadevergoeding door Party Service Maasbree worden gebaseerd op de gebruikswaarde van de goederen. Deze waardebepaling door/namens Party Service Maasbree is voor de huurder bindend.
3. Bij diefstal, verlies, beschadiging, breuk e.d. dient de huurder hiervan Party Service Maasbree onmiddellijk op de hoogte te brengen.
4. Indien zoekgeraakte goederen of onderdelen daarvan door de huurder worden teruggevonden, dient de huurder binnen 14 dagen nadat de goederen in overeenstemming met de afspraak hadden moeten zijn geretourneerd alsnog aan Party Service Maasbree te retourneren. Een eventueel reeds door de huurder betaalde schadevergoeding zal, indien de teruggevonden goederen zich nog in dezelfde staat bevinden als bij aanvang van de huurperiode, door Party Service Maasbree aan huurder worden terugbetaald. Party Service Maasbree is hierover geen rente aan de huurder verschuldigd.
5. De huurder wordt geadviseerd de risico’s tegen storm, diefstal, vernieling, brand, blikseminslag enz. te verzekeren.
6. De expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van de schade, reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de huurder. De huurder is te allen tijde gebonden aan de bevindingen van Party Service Maasbree dan wel aan de bevindingen van de door Party Service Maasbree ingeschakelde expert. Indien Party Service Maasbree de schade beneden de €750, – begroot, zal de expertise door Party Service Maasbree zelf worden verricht.

ARTIKEL 9 BETALING
1. Betaling dient te geschieden ten vestigingsplaats van Party Service Maasbree op een door Party Service Maasbree aan te geven wijze.
2. Betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij partijen anders overeenkomen.
3. Tenzake van de betaling is het huurder jegens Party Service Maasbree niet toegestaan zich te beroepen op enigerlei compensatie of schuldverrekening.
4. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
5. Het staat Party Service Maasbree te allen tijde vrij alvorens tot levering over te gaan of met levering voort te gaan, zekerheid tot nakoming van de verplichtingen van huurder te verlangen.
6. Indien huurder niet voldoet aan enige betalingsverplichtingen zoals hiervoor bedoeld heeft Party Service Maasbree het recht al zijn verplichtingen jegens huurder op te schorten.
7. Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en preprocessuele kosten, zijn voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend in overeenstemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

ARTIKEL 11 OVERMACHT
1. Indien zich buiten de wil van Party Service Maasbree omstandigheden voordoen, onverschillig of deze bij het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren, welke van dien aard zijn, dat van Party Service Maasbree redelijkerwijze geen nakoming van de overeenkomst kan worden gevraagd, heeft Party Service Maasbree het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
2. Onder vermelde omstandigheden wordt het onder meer verstaan:
Oorlog en oorlogsgevaar, in- en/of uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse of vreemde overheidsorganen, verkeersopstoppingen en onverwachte verkeersomleidingen en voorts alle (andere) omstandigheden zoals wisselkoersschommelingen, die de overeenkomst voor Party Service Maasbree meer bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan deze bij het tot stand komen van de overeenkomst was.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID
1. Party Service Maasbree is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen, zaken of percelen van derden, ontstaan door welke schade dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet van haar kant.
2. Party Service Maasbree is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen, die binnen zijn risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
3. Indien Party Service Maasbree op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortingsrecht of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is geschied, is Party Service Maasbree niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.
4. In de gevallen waarin Party Service Maasbree aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de huurprijs van de goederen, ongeacht een eventuele dekking door de verzekeraar(s).
5. De huurder vrijwaart Party Service Maasbree tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.

ARTIKEL 12 GESCHILLEN
1. Op alle overeenkomsten welke door Party Service Maasbree worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Indien Party Service Maasbree in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of grotendeels ten onrechte is geschied, is de huurder de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan Party Service Maasbree verschuldigd.